پرسشنامه ارتباط تحقیق و پژوهش با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با ...

ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﺪل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ... در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ دﯾﮕـﺮ ﮐـﻪ. زارﻋــﯽ. در. ﺳــﺎل ... ﻣــﻮرد ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣــﯽ. ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا. ز ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ.

بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در ...

بررسي انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلي در دانشجویان رشته های پزشکی،. )عج( پرستاری و ... تحقیق و پژوهش دانشگاه ارائه نموده بودند و به صورت سرشماری. وارد مطالعه شدند. ... پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس مورد استفاده قبال مورد مطالعه قرار ... و اساسی در آینده و پیش بینی دستیابی به این هدف ها باعث افزایش. چشم گیر ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺟﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﻮ داﻧﺸﮕﺎه و اﺑﻌﺎد آن. ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ... ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي. ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. 87. 0/ ... اﻧﺸﮕﺎه، اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻣﺤﻮري، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ... ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻼﺳﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .(. ﻣﮏ.

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان با خودباوری تحصیلی ...

با. انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان. دانشگاه پیام نور شهرستان بجنورد. اسماعیل سعدی. پور1. مريم ... پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اضطراب. ،. خودباوری تحصیلی ... استفاده از سه پرسشنامه مذکور، نتايج تحقیق با استفاده از نرم افزار. SPSS ... معنادار است و با افزايش خودباوری تحصیلی به عنوان يک ويژگی. شخصیتی( ...

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان ...

یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، انگیزه می باشد (4). مشخص شده است که میان یادگیری و انگیزه ارتباط وجود دارد بطوریکه دانش قبلی ... آن شدند پژوهشی با هدف بررسی عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه دانشجویان ... نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین عوامل افزایش دهنده انگیزه را عوامل معنوی ...

بررسي رابطه راهبردهاي انگيزشي يادگيري و ارزش دهي به ... - SID.ir

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه راهبردهاي انگيزشي يادگيري و ارزش دهي به تكليف در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده مجازي دانشگاه اصفهان. ... بر اساس شيوه محتوايي تنظيم و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 0.67 برآورد شد. ... نتيجه گيري: باتوجه به نتايج تحقيق جهت ايجاد انگيزه در دانشجويان، به ...

بررسي ارتباط گروهي از متغيرها با کاهش انگيزش ... - SID.ir

هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي گروهي از عوامل مرتبط با کاهش انگيزه تحصيلي ... نمونه آماري تحقيق شامل 312 نفر از دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق ... نفس روزنبرگ، اميدواري، مقياس حمايت اجتماعي، پرسشنامه استرسورهاي دانشجويي ... با استرس و برخي از عوامل جمعيت شناختي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ...

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ...

انگیزه یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی است. ... و پرسشنامه عوامل مرتبط روحی و همکاران که چهار عامل رفاه دانشجویی، آموزش دانشکده، مراکز آموزشی و ... در حفظ و ارتقاء سالمت جامعه، جهت افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان برنامه ... ارتباط انگیزه تحصیلی با رضایت از عوامل چهارگانه در دانشجویان مورد پژوهش.

رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با ...

2012 through sample selected, Sample of questionnaire about lifestyle is a ... مرتبط با پیشرفت تحصیلی دانشجویان و پژوهش. های. انجام. شده ... تحصیلی و عواملی نظیر معدل دبیرستان، ساعات مطالعه، انگیزه و ... شرکت در تحقیق، نداشتن اختالل جدی ... -9/. است که این مقدار با اضافه شدن. مسئولیت برابر به. 613. 9/. افزایش. یم. یابد.

مجله علمی پژوهان مقاله پژوهشی

این مطالعه با هدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن بر ... ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون هوش هیجانی برادبری_گریوز ... سایر عوامل تاثیر گذار در پیشرفت تحصیلي دانشجویان می تواند باعث افزایش میزان ... هیجانی تنها در پسران دانشجو با پیشرفت تحصیلی ارتباط.

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ...

اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ... ارﺗﺒﺎط اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ. دار ﺑﻮد ... ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،. ﻋﻤﻠﮑﺮد ... ﮐﻠﯿﺪواژه. :ﻫﺎ. اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ . ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. د. رﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﺮﻓﺎً اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ... آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑ ...

ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

ارﺗﺒﺎط اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ... رﺿﺎ ﻳﻮﺳﻔﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ ... و اﻛﺜﺮﺷﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ... ﻓﺮد داﻧﺸﺠﻮي دوره. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. (. ﻳﻜﻲ از ﺳﺎل. ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ. ) ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ. ﻚ ﺗﻚ و ﻳﺎ ...

ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن - مجله ایرانی آموزش ...

داﻧﺸﺠﻮ. ﻳﺎن. اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ... از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ در اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ... از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه، ﺷﺨﺼﻴﺖ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ... و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت. ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ و. ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري در ... اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ارﺗﺒـﺎط ... ﺑــﺮاي اﻃﻤﻴﻨــﺎن از رواﻳــﻲ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺑــﺮاي ﺷــ ...

های تدریس کالس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

سهیال کالنتری، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ... های تدریس در میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سبک ... 2/. ( و سبک تدریس و انگیزش ). 220. 2/. ( ارتباط. مثبت و معناداری وجود دارد. ینت. جه. یگ. ر. :ی ... پژوهش در پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزه دانشجویان.

رابطه خودكارآمدي تحصيلي با معناي تحصيل و انگيزه پيشرفت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با معنای تحصیلی و انگیزه ... که به عنوان دانشجو وارد محیط دانشگاهی می شوند به نحوی احساسات و نگرش های. خاصی ... ناتوانی یادگیری ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتال به ... در این پژوهش این متغیر با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد.

دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی ـ اثر ارتباط ...

گذراندن واحدهای آموزشی، ملزم به انجام پژوهش هستند و بر اساس تحقیقات به. عمل. آمده. ،. دانشجویان دوره ... برقراری ارتباط استاد و دانشجو باعث افزایش. اعتماد به نفس و انگیز ... پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیالت. تکمیلی. ) 26. ،( ... آنها روایی این پرسشنامه را به لحاظ محتوایی و صوری بر. اساس نظرات.

بررسی رابطه نشخوارهای ذهنی، خودناتوان سازی و انگیزه پیشرفت ...

jouybari@goums.ac.ir 4ـ دانشیار گروه پرستاری کودک و خانواده، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم ... ابزارهای مورداستفاده در پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه مقیاس نشخوار ... افزایش میزان موفقیت تحصیلی فراگیران است چراکه می تواند ... ناتوان سازی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در پیش بینی ...

هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و تاثیر راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی در ... و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای (بر حسب رشته تحصیلی )، از جامعه آماری ... ابزار گرد آوری داده ها برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی پرسشنامه انگیزه ... تحقیق می توانند در راستای تقویت راهبردهای شناختی و فراشناختی دانشجویان ...

تحصیلی با پیشرفت های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش ...

هدف این پژوهش، بررسی. رابطه. درگیری. های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش. تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در. دانش. آموزان دبیرستانی بندرعباس بود. روش: برای این ...

ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجويان ...

با. توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت در فرایند یاددهی. -. یادگیری، این تحقیق با هدف. » بررسی ارتباط ... تحصیلی. 69. -. 3363. بود و. ابزار گرد آوری داده. ها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس. بود. ... های این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت دانشجویان با عملکرد. تحصیل ... پیشرفت وجود دارد، یعنی با افزایش سن، انگیزه. پیشرفت ...

رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با ... برای انگیزش پیشرفت پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و برای عملکرد تحصیلی ... را به عنوان متغیرهای درونی و بیرونی مرتبط با فرسودگی دانشجویان فنی و حرفه‌ای، ... به طوری که دانش‌آموزان پسر سطوح بالاتری از فرسودگی را نسبت به دانش‌آموزان دختر ...

رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان ...

روش تحقیق همبستگی بود. ... در این پژوهش پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری با استفاده از ... تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی از طریق نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشجویان قابل تبیین است. ... تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیزش تحصیلی و بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های مطالعه بر افزایش انگیزش.

نقش واسطه گری انگیزش پیشرفت - مجله علوم روانشناختی

هدف: این پژوهش با هدف مد یابی روابط ساختاری ساختاری اضطراب امتحان و منبع کنترل با ... امتحان و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه گری انگیزش پیشرفت ... جامعه ی آماری 32500 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر بابل بودند که تعداد 508 نفر، ... ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (2004)، ...

رابطه بین اهمال کاری تحصیلی منبع کنترل و انگیزش با ...

مقدمه: پیشرفت تحصیلی همواره تابع عملکرد مناسب ابعاد جسمانی، روان شناختی و ... اهمال کاری تحصیلی، منبع کنترل و انگیزش با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری بود. روش کار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادلات ... و با پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، اهمال کاری تحصیلی سولومون و ...

پروژه تحقیقاتی بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه ...

بین افزایش فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن ها ... روش جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه ی خود ...

پرسشنامه ارتباط تحقیق و پژوهش با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
پرسشنامه ارتباط تحقیق و پژوهش با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

سؤالات پرسشنامه شامل پنج گزینه به شرح زیر است :

الف ) کاملاً موافق   ب ) موافق 

ج ) تا حدودی    د ) مخالف     هـ ) کاملاً مخالف

که امتیازات آن به ترتیب زیر محاسبه می شود :

الف ) 5 امتیاز        ب ) 4 امتیاز        ج ) 3 امتیاز         د ) 2 امتیاز         هـ ) 1 امتیاز

روایی بیرونی :

روایی بیروین آزمون مورد نظر با اجرای پرسشنامه روی 10 نفر آزمودنی خارج از     جامعه ی آماری مورد تأیید قرار گرفت .

پایانی :

پایانی یک وسیله ی اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند . کاپلان و ساکوزا گفته اند : « پیایانی به دقت ، اعتماد پذیری ، ثبات ، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می کند . » رابطه ی بین روایی و پایانی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد . اگر آزمونی در هر بار اجرا بر روی تعدادی دانش آموز نتایج مختلفی به دست بدهد آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت . و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه گیری نکند هیچ اطلاع مفیدی به ما نخواهد داد .

برای اینکه یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد . یعنی پایایی شرط روایی است . اما روایی برای پایانی ضروری نیست .

روش های تعیین پایایی متفاوت اند و ما آن ها را با استفاده از پیشنهادهای ایبل ، ویرسما و جورس و مورفی و دیوید شوفر به شرح زیر دسته بندی می کنیم : روش پایایی مصححان روش بازآزمایی ، روش فرم های هم ارز ، و روش های همسانی درونی ( روش دو نیمه کردن آزمون ، روش کودر ، ریچاردسون ، و روش ضریب آنمای کرونباخ ).

دو پژوهشی که انجام شده از روش ضریب آنمای کرونباخ استفاده شد .

 

 

روش ضریب آلفای کرونباخ :

کرونباخ واضع این روش تعیین پایایی است . در این روش ، اجزا یا قسمت های آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند .

روش آلفای کرانباخ در شرایطی که نمرات به صورت چند ارزشی باشد و به جای سؤال یا ماده ، آزمون از بخش ها یا قسمت هایی تشکیل شده باشد ، مثل زمانی که یک آزمون از تعدادی خرده آزمون تشکیل یافته است ، و بخواهیم از آن ها در محاسبه ی ضریب پایایی کل آزمون استفاده کنیم ، آن گاه از روش کرانباخ مطابق با فرمول زیر استفاده    می کنیم :

فرمول (1 - 3)                                                 

ضریب پایایی بدست آمده مثبت و نزدیک به ( 1+ ) است بنابراین آزمون با ضریب پایایی نسبتاً بالایی قابل قبول است و مورد تأیید قرار می گیرد .

 

دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 963 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

حجم فایل:87 کیلوبایت

 قیمت: 5,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
نام محصول : پرسشنامه ارتباط تحقیق و پژوهش با افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
شناسه کالا : PR4914
فروشنده : سبز فایل - sabzfile
قیمت : 5900 تومان
مرجع sabzfile
برچسب ها
قیمت : 5900 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده