عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا)

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار بررسی سر و صدا و روشنایی در ...

عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار بررسی سر و صدا و روشنایی در محیط کار میزان نور مناسب و مزایای آن کنترل صدا بررسی انواع عوامل زیان آور ...

‫سر و صدا در محيط کار‬

سر و صدا شايع ترين عامل زيان آور محيط كار است . ... عوامل متعددي در ايجاد ناشنوايي شغلي موثرند كه حوادثي همچون ضربه به سر، افتادن از بلندي، برخورد اجسام تيز به ...

ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﻧﻔﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . و ﻇﺒﻖ. آﻣﺎر دﯾﮕﺮي ... ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻮاس ... ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪاي ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻄﯽ.

عوامل زيان آور فيزيکی محيط کار HSE - ایمنی در معادن - blogfa

با رعايت اصول زير ميتوان از عوارض ناشی از سرو صدا جلوگيری کرد : ... از جمله عوامل زيان آور ديگر در محيط کار ميتوان به سرما اشاره کرد که از شرايط خاص پالايشگاه ...

عوامل زیان آور محیط کار - دکتر مکانیک، داریوش روشنی

عوامل زيان‌آور ارگونوميك محسوب مي‌شوند. ارگونومی. سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای ...

طب کار بررسی سلامت شغلی , عوامل فیزیكي زیان آور در محیط ...

طب کار سلامت شغلی عوامل فیزیكي زیان آور در محیط کار (صدا) و تعیین ... به هـمین دلیل امروزه ثابت شده است که نرخ حوادث شغلي در محیط های پر سر ...

٢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن ﺁور ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﺟﻬ - دانشگاه علوم ...

ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎن ﺁور ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ. ۵ . ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. زﻳﺎن ﺁور ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ١ . ﺻﺪا. ٢ . ارﺗﻌﺎش ... ﺻﻮت. : ﺷﮑﻠﯽ از اﻧﺮژﯼ کﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎز و کﺎر ﺷﻨﻮاﻳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ ... را ﺳﺮو ﺻﺪا ﻳﺎ ﻧﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

بهداشت و ایمنی محیط کار

چه عوامل زیان آوری در محیط کار شما را تهدید می کند؟ چگونه می توان عوامل زیان آور محیط کار را کنترل نمود؟ ... شكل 1ـ1ـ سرو صدای زیاد از عوامل بسیار زیان آور. محیط محسوب ...

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی ...

استاندارد شدت صدا براي محيطهاي صنعتي و در مدت 8 ساعت كار مداوم برابر با 85 دسی ... 8- عوامل زيان آور شيميايي محيط كار تقسيم بندي آلاينده هاي شيميايي بر اساس ...

كنترل سر و صدا: - مهندسی بهداشت حرفه ای

در محيط كارخانجات صنعتي عوامل زيان‌آور از جمله سر و صدا وجود دارند كه اگر موازين ... همچنين حد قابل تحمل سر و صدا براي كارهاي فكري 75 دسي‌بل و در كارهاي غيرفكري 85 ...

دستورالعمل اندازه گیری و ارزیابی صدا در محیط کار - معاونت بهداشت

ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و. رواﻧ. ﯽ، وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻔﻆ ... ﺳﺮ و ﺻﺪا. : ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ، ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ، ﻓﺮاورده ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي. اﺳﺖ.

دانلود فایل عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا) ~ فاپول

پاورپوینت عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا) مناسب ارائه ایمنی و بهداشت صنعتی. در دنياي امروز انسانها مجبورند در تلاش و معاش با مشكلات گوناگوني دست و پنجه نرم ...

جزوه آموزشی عوامل زیان آور ناشی از کار کشاورزی

يكي از عوامل زيان آور مربوط به كشاورزي فشار گرماي محيط كار و شرايط جوي مي باشد كه بدن ... در زمان انجام كار عوامل زيان آور متعددي منجمله سر و صدا وجود دارند كه اگر موازين ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ. ،. ﺻﺪا اﺳﺖ. ﮐﻪ. از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ... ﺳﺮ. و. ﺻﺪا. ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺎن آور در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 5[ .] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ...

بهداشت و ایمنی محیط کار

چه عوامل زیان آوری در محیط کار شما را تهدید می کند؟ چگونه می توان عوامل زیان آور محیط کار را کنترل نمود؟ ... شكل 1ـ1ـ سرو صدای زیاد از عوامل بسیار زیان آور. محیط محسوب ...

واحد بهداشت حرفه ای - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه ... مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (سر و صدا) در محیط بیمارستان.

ايمني و بهداشت محيط كار

محيط كار و زمدگي بايد بدان توجه ممايد و غفلت از ين بعضا صدمات و ضرايعات جبرران ... عوامل زيان آور شي ... علت احتراق ماقص مواد كربن دار تشکي شده امد، اطالق مي شود. ... كالً سر و صدا داراي اثرات زيامبار بر سالمت كاركنان ، به ويژه يمهايي كه كارهاي فک.

ﭼﮑﯿﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی. ﻣﻨﺎﺳﺐ ازﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ... اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺻﺪا ، ارﺗﻌـﺎش ، روﺷـﻨﺎﯾﯽ، دﻣـﺎ و رﻃﻮﺑـﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ. 89/41% ... رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻧﻮر ﻏﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ، ﺳﺮو ﺻﺪا، وﺟﻮد ﻣﻮاد زﯾﺎن آور در ﻓﻀﺎ و ﻏﯿﺮه. (. ﺟـﺪول. ) 1.

صدا یکی از مهم‌ترین عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار در ... - ایلنا

ایلنا: عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار شامل صدا، ارتعاشات، گرما، سرما، روشنایی، فشار و پرتو‌ها است که هر کدام از این عوامل می‌تواند اثرات سویی ...

فروشندگان لوازم الكترونيك )شامل دستگاه های مخابراتي و ...

الزامات، دستورالعمل اه و رهنموداهیتخصصی مرکز سالمت محیط و کار. مرکز سالمت محیط ... 4-3 عوامل زيان آور شغلي توليدكنندگان لوازم الكترونيكي و الكتروتكنيك. 1-4-3 عوامل زيان ... صدا و غيره به داخل کارگاه و بالعكس جلوگيري کند. کف کارگاه باید ... و توزیع برق، وسایل برقي الكتریكي و الكترومكانيكي سر و کار دارد. شكل 27- نمایي از ...

عوامل زيان آور فيزيكی، شيميايی

عوامل زيان آور در محيط کار را طبقه بندي کنند و براي هر يك مثالی. ارائه نمايند . 12 ... چرخشی کردن کار براي کارگرانی که در محيط هاي پر سر و صدا کار می کنند.

بهداشت کار - سایت بهداشت محیط ایران

سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط کار است . ... کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای بلند، شایع ترین و مهم ترین علت کاهش شنوایی است که اغلب در محیطی با شدت ...

بهداشت و ایمنی کار - وزارت تعاون

... زیان آور محیط کار. •. کنترل عوامل زیان آور محیط کار از طریق روشهای فنی مهندسی ... سر و صدا از عواملی است که سیستم شنوایی را تحت تأثیر قرار می. دهد که باید از ...

عوامل زیان آور محیط کار صدا - آپارات

ارگونومی کاربردی: کنترل صدا در محیط کار با جداسازی و ایزولاسیون منابع پر سرو صدا · مروجین ارگونومی کاربردی. 109 بازدید 8 ماه پیش. 1:05 ...

عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا)

دسته بندي : انسانی » فنی و مهندسی
عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا)

پاورپوینت عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا) مناسب ارائه ایمنی و بهداشت صنعتی
در دنياي امروز انسانها مجبورند در تلاش و معاش با مشكلات گوناگوني دست و پنجه نرم كنند و خطرات فراواني را به جان بخرند.
گاهي شرايط محيط كار به اندازه اي سخت و ناگوار است كه اگر دانش بشري كمك نكرده و مشكلات را هموار نسازد نه تنها كار و فعاليت بلكه حيات هم در آن شرايط غير ممكن مي گردد.
گوناگوني كار و پيشه كه خود ناشي از پيشرفت علم و تكنولوژي است تعداد عوامل زيان آور تهديد كننده سلامتي را افزايش داده است و در نتيجه حوادث و مخاطرات شغلي روز به روز افزوده مي شود.
مباحث بررسی شده شامل :
• مقدمه
• بهداشت حرفه ای
• اهداف بهداشت حرفه اي
• عوامل زیان آور محیط کار
• سر و صدا
• اندازه گيري سر وصداي محيط كار
• هدف از انداره گيري سر و صدا
• روش اندازه گيري سر و صدا
• چگونگي تشخيص مشكل سر و صدا
• تجهيزات مورد نياز براي اندازه گيري سر وصدا
• معرفي دستگاه دزيمتر صدا
• اثرات صدا بر انسان
• روشهای عمومی کنترل فنی
دسته بندی: انسانی » فنی و مهندسی

تعداد مشاهده: 55 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pptx

فرمت فایل اصلی: pptx

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:8,463 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
نام محصول : عوامل زیان آور محیط کار (سر و صدا)
شناسه کالا : PR5663
فروشنده : سیدا - sidaa
قیمت : 12000 تومان
مرجع sidaa
برچسب ها
قیمت : 12000 تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده